Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

W dniu 30-31 stycznia 2015 odbyło się badanie wody w jeziorze Orkusz. Harcerze z 7 KDH Nieliczni, w ramach projektu „Nasze jezioro Orkusz”, finansowanego z grantu Funduszu Ochrony Środowiska, dokonali badań próbek pobranych w 3 rożnych miejscach. Pierwsza próbka została pobrana przy wiosce Orkusz, kolejna z plaży Harcerskiej Bazy Obozowej Skaut, a ostatnia z cypla. Z każdego miejsca pobrano 3 próbki, które następnie zostały przebadane. Do porównań dokonano też badania wody z kranu wody pitnej, znajdującego się w budynku na terenie Harcerskiego Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży ZHP Kwidzyn w Orkuszu.

Woda to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych. Bez niej na Ziemi nie byłoby życia. Woda może ulegać zanieczyszczeniu, które polega na odkładaniu się w niej substancji powodujących zatrucie organizmów żywych. Główne źródła zanieczyszczeń w Polsce to ścieki komunalne i przemysłowe, śmieci, odpady, nawozy stosowane w rolnictwie.

Każdy zbiornik wodny ma zdolność do absorbowania i rozkładania substancji, które się w nim pojawią, dlatego zanieczyszczenia mogą zostać naturalnie rozłożone przez drobnoustroje do takich form, które mogą być przyswajalne dla organizmów wodnych. Jeśli jednak ilość wprowadzanych substancji jest większa niż zdolność zbiornika do przerobienia tych substancji, ten nadmiar staje się zanieczyszczeniem i zagrożeniem dla życia w jeziorze.

W Polsce dokonuje się oceny stanu czystości wód w odniesieniu do stanu czystego (naturalnego). Czystość wody klasyfikuje się na podstawie systemu klasowego. Klasyfikację tworzy się przez porównanie stopnia zanieczyszczeń wody oraz struktur występujących w niej biocenoz.

W Polsce od roku 2004 (od momentu przystąpienia do UE) obowiązuje 5-stopniowy system klasyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych.

  • Klasa pierwsza – bardzo dobra jakość, wody są bardzo czyste, nadają się do picia, wykazują bardzo mały wpływ człowieka.
  • Klasa druga – dobra jakość, mogą występować niewielkie odchylenia od stanu naturalnego, może występować przyspieszony wzrost glonów planktonicznych oraz zakwity.
  • Klasa trzecia – jakość zadowalająca, występują umiarkowane odchylenia od stanu naturalnego. W tej klasie są stałe zakwity glonów od czerwca do sierpnia, duże skupiska bakterii, które negatywnie wpływają na pozostałe biocenozy.
  • Klasa czwarta – niezadowalająca jakość, występują znaczne odchylenia od naturalnych warunków. W takiej wodzie znajdują się inne organizmy niż byłyby w czystej wodzie.
  • Klasa piąta – zła jakość, bardzo poważne odchylenia od charakteru naturalnego występuje całkowity zanik niektórych organizmów.
  • Jeżeli chodzi o stan chemiczny wód wyróżnia się dobry, który obejmuje wody klas I, II i III, natomiast zły dotyczy wód IV i V klasy czystości.

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WODY W JEZIORZE ORKUSZ

 

PH wody informuje o kwasowości lub zasadowości wody. Jeśli pH jest niższe niż 7 oznacza to, że w wodzie jest za dużo substancji kwasowych, a jeśli pH jest wyższe niż 7 oznacza to, że jest za dużo substancji zasadowych. Zmiana wartości pH może spowodować wyginięcie organizmów w danym zbiorniku wodnym.

W badanych próbkach odczyn wody jest obojętny. Wskazują na to badania odczynnikami chemicznymi, a także test wykonany papierkiem lakmusowym. Taka wartość pH informuje nas o klasie jakości 1 (norma dla klasy 1 to 6,5-8 pH).

Azotany, azotyny i amoniak są związkami szkodliwymi dla ryb. Powstają nie tylko z obumarłych roślin i odchodów ryb, ale ich stężenie może ulec zwiększeniu wskutek wrzucanych do wody resztek jedzenia lub odprowadzanych nawozów. Są to związki szkodliwe dla ryb, mogą spowodować zwiększenie się pH, a także zahamować wzrost roślin (np. nadmiar amoniaku).

Azotyn – norma dla jezior wynosi max 0,03 mg\litr. W badanej wodzie azotyny wynoszą 0,02 mg\litr, co jest zgodne z normą i wskazuje na klasę czystości 1.

Amoniak – norma dla jezior wynosi poniżej 0,5 mg\litr. W badanej próbce zawartość amoniaku wynosi 0,2 mg\litr, co jest zgodne z normą dla jezior i również wskazuje klasę czystości 1.

Azotan – norma dla jezior wynosi max 20 mg\litr, a rekomendowana to 25 mg\litr. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności azotanu. 

W badanych próbkach zawartość azotanu, azotynu i amoniaku nie przekracza dozwolonych norm, co wskazuje na 1 lub 2 klasę czystości wody jeziora Orkusz. 

Fosforany w badanej w wodzie mogą ulec zwiększeniu np. wskutek nieprawidłowego stosowania nawozów z zawartością związków fosforu, które następnie spływają do jeziora. Ich zbyt duża ilość jest niebezpieczna dla organizmów żywych. Zbyt duża ilość fosforu prowadzi też do nadmiernego rozwoju roślinności, co przyspiesza proces zarastania jeziora. Dla I klasy czystości wód zawartość fosforanu nie może przekraczać 0.05 mg P\litr. W badanych próbkach zawartość fosforanów wyniosła 0,5 mg P\litr, co wskazuje na klasę czystości 2.

Twardość wody mówi o jej właściwościach, wynikających z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów oraz krzemianówwapnia i magnezu. Wszystkie badane próbki wykazały mniejszą niż 15° niemieckich zawartość mg CaO w dm³ wody, co oznacza, iż woda jest miękka (skala wody: bardzo miękka woda 0-5° niemieckich, 5-10 woda miękka, 10-15 średnio twarda, 15-20° znacznie twarda, 20-30° twarda, powyżej 30° bardzo twarda).

Harcerze dodatkowo wykonali aquatest KH\GH. Służy on do oznaczania twardości ogólnej (GH) i węglanowej (KH) wody z dokładnością 1 stopnia niemieckiego (°n). Twardość ogólna to zawartość soli wapnia i magnezu w wodzie, które wpływają w znaczący sposób na procesy życiowe organizmów (np. przemiany biochemiczne, na mineralizację itd). Twardość węglanowa (zasadowość) jest miarą pojemności kwasowej wody i zdolności do stabilizowania pH. Próbki, pobrane przy wiosce Orkusz wykazały większe ilości CaCo3, niż te, które zostały pobrane przy plaży lub na cyplu. Ilość CaCo3 nie zagraża życiu biologicznemu w jeziorze, ale wykazuje zwiększoną działalność antropogeniczną.

           

            Wśród badań dodatkowych pojawił się również test przeznaczony do pomiaru stężenia azotanów (NO3-) w wodzie, w przedziale wartości od 0 do 100 mg/l. Azotany powstają na skutek rozkładu przez bakterie odchodów ryb, resztek pokarmu i innych substancji organicznych. Ich stężenie w jeziorze z czasem może wzrastać i osiągnąć poziom niebezpieczny dla ryb i innych organizmów. Wcześniej jednak pojawia się problem z intensywnym wzrostem glonów. Po raz kolejny próbki pochodzące z punktu poboru przy wsi Orkusz wykazały większe stężenie NO3- niż pobrane w innych miejscach, co potwierdza wcześniejszy wniosek.

           

Wnioski:

  1. Dokonać ponownego badania wody w czerwcu i porównać wyniki.
  2. Obserwować miejsce przy wsi Orkusz (w okresie od wiosny do jesieni), pod kątem nielegalnego odprowadzania nieczystości lub nawozów.